główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ksawerów na lata 2020-2034"

artykuł nr 2

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 16.12.2019 r. znak:RGP.6331.3.2017 w sprawie naruszenia stosunków wodnych

artykuł nr 3

Zarządzenie Wójta Gminy Ksawerów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

artykuł nr 4

Zarządzenie Wójta Gminy Ksawerów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użyczenie

artykuł nr 5

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Ksawerów położonego w rejonie ulic Łódzkiej, Pocztowej i Handlowej

artykuł nr 6

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego

artykuł nr 7

Zawiadomienie o zebranych dowodach w sprawie RGP.6331.3.2017

artykuł nr 8

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ksawerów na lata 2020-2034"

Załączniki:
Treść ogłoszenia 306.267 KB
artykuł nr 9

Obwieszczenie o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Ksawerów

artykuł nr 10

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

artykuł nr 11

Informacja o beneficjentach zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania na wymianę pieca węglowego

artykuł nr 12

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ksawerów

artykuł nr 13

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

artykuł nr 14

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

artykuł nr 15

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

artykuł nr 16

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej

artykuł nr 17

Zawiadomienie o posiedzeniu XIV Sesji Rady Gminy Ksawerów

artykuł nr 18

Zawiadomienie o zwołaniu Komisji Samorządowo-Społecznej

artykuł nr 19

Zawiadomienie o zwołaniu Komisji Budżetu, Gospodarki Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Załączniki:
Zwołanie Komisji BGRiOŚ 53.462 KB
artykuł nr 20

Zawyją syreny alarmowe

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KSAWERÓW

z dnia 31 lipca 2019 r.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 179/2019 Szefa Obrony Cywilnej Województwa Łódzkiego Wojewody Łódzkiego z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania, zawiadamiam,  że w dniu 1 sierpnia 2019 r. o godz. 17.00 przez jedną minutę nastąpi głośna próba syren alarmowych znajdujących się na budynku Urzędu Gminy Ksawerów i w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Zaradzyńskiej. 

Celem treningu jest sprawdzenie działania systemu wykrywania oraz upamiętnienie 75 rocznicy wybuchy Powstania Warszawskiego. 

 

                                                                                                   Wójt Gminy Ksawerów

                                                                                                      /-/  Adam Topolski

artykuł nr 21

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Sam- Społecznej

artykuł nr 22

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Kom. BGRiOŚ

artykuł nr 23

Zawiadomienie o zwołaniu XIII Sesji Rady Gminy Ksawerów

artykuł nr 24

Zawiadomienie o zwołaniu XII Sesji Rady Gminy Ksawerów

Załączniki:
Zawiadomienie o XII Sesji Rady Gminy 33.791 KB
artykuł nr 25

Odwołanie przetargu na zbycie nieruchomości

Załączniki:
Odwołanie - kliknij, aby pobrać 356.456 KB
artykuł nr 26

Zawiadomienie o zwołaniu XI Sesji Rady Gminy Ksawerów

Załączniki:
w dniu 26 czerwca 2019 r. 50.149 KB
artykuł nr 27

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Samorządowo-Społecznej

Załączniki:
w dniu 26 czerwca 2019 r. 36.353 KB
artykuł nr 28

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Załączniki:
w dniu 26 czerwca 2019 r. 36.125 KB
artykuł nr 29

Wybory ławników na kadencję lat 2020-2023

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 r.
Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3h, II piętro, pokój 202.
Informacji udziela Sekretarz Gminy Ksawerów, tel. 42 213 80 50
artykuł nr 30

Zarządzenie Wójta Gminy Ksawerów w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedać nieruchomości gruntowej

artykuł nr 31

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Samorządowo-Społecznej

Załączniki:
w dniu 29 maja 2019 r. 31.500 KB
artykuł nr 32

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Załączniki:
w dniu 29 maja 2019 r. 31.500 KB
artykuł nr 33

Zawiadomienie o zwołaniu X Sesji Rady Gminy Ksawerów

ZAWIADOMIENIE

W dniu 29 maja 2019 r. (środa) o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3h
(sala konferencyjna II p.) odbędzie się X Sesja Rady Gminy Ksawerów.

Porządek obrad:

1. Otwarcie X Sesji Rady Gminy Ksawerów;

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Powołanie Komisji Uchwał.

4. Informacja Wójta Gminy:

     1) Przedstawienie „Raportu o stanie Gminy Ksawerów za 2018 rok”;

     2) Pozostałe informacje.

5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy. 

6. Omówienie i podjęcie uchwał w sprawie:

  1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ksawerów na lata 2019–2029;

  2) zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2019 rok;

  3) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ksawerów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.;

  4) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert;

  5) przyjęcia „Regulaminu szczegółowych warunków udzielania Stypendium Motywacyjnego
dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ksawerów”;

  6) wprowadzenie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Ksawerów;

  7) zmieniająca Regulamin korzystania ze Świetlicy Wiejskiej w Nowej Gadce, stanowiący Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/81/2019 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze Świetlicy Wiejskiej w Nowej Gadce oraz ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 2927);

7. Rozpatrzenie pisma mieszkańca w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy stanowiska w sprawie deklaracji „Samorząd wolny od ideologii LGBT”.

8. Rozpatrzenie pisma mieszkańca w sprawie jakości obrazu i dźwięku nagrywanego i udostępnianego z obrad sesji Rady Gminy Ksawerów.

9. Przyjęcie Protokołu z IX Sesji Rady Gminy Ksawerów z dnia 28 marca 2019 r.

10. Wolne wnioski i sprawy różne.

11. Zamknięcie obrad X Sesji Rady Gminy Ksawerów.

 

W dniu obradowania Rady Gminy Ksawerów istnieje możliwość uczestnictwa on-line za pośrednictwem kanału:

https://www.youtube.com/channel/UCUGu50tO1KBy6bPlIkO61xw/live

lub bezpośrednio na Naszej stronie:

http://www.ugminy.ksawerow.com/index.php/gmina-line/sesja-rady-gminy-ksawerow-live

artykuł nr 34

INFORMACJA o sprzedaży gminnego samochodu osobowego

Załączniki:
Treść informacji 72.252 KB
artykuł nr 35

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości lokalowej

Załączniki:
Treść informacji 400.772 KB
artykuł nr 36

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Samorządowo-Społecznej

Załączniki:
w dniu 25 kwietnia 2019 r. 58.490 KB
artykuł nr 37

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Załączniki:
w dniu 25 kwietnia 2019 r. 60.393 KB
artykuł nr 38

Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Ksawerów

Załączniki:
w dniu 25 kwietnia 2019 r. 70.832 KB
artykuł nr 39

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Samorządowo-Społecznej

Załączniki:
w dniu 15 kwietnia 2019 r. 21.176 KB
artykuł nr 40

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Ksawerów

artykuł nr 41

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

artykuł nr 42

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego

artykuł nr 43

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Załączniki:
w dniu 15 kwietnia 2019 r. 21.423 KB
artykuł nr 44

Zarządzenie Wójta Gminy Ksawerów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

artykuł nr 45

Informacja Wójta Gminy Ksawerów z dnia 27 marca 2019 r.

artykuł nr 46

Zawiadomienie o zwołani VIII Sesji Rady Gminy Ksawerów

Załączniki:
w dniu 28 marca 2019 r. 81.820 KB
artykuł nr 47

Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości lokalowej

artykuł nr 48

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Samorządowo-Społecznej

Załączniki:
w dniu 25 marca 2019 r. 70.510 KB
artykuł nr 49

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Załączniki:
w dniu 25 marca 2019 r. 83.285 KB
artykuł nr 50

Zarządzenie Wójta Gminy Ksawerów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

artykuł nr 51

Zarządzenie Wójta Gminy Ksawerów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Załączniki:
Treść zarządzenia 708.599 KB
artykuł nr 52

Zawiadomienie o zwołaniu VII Sesji Rady Gminy Ksawerów

Załączniki:
w dniu 27 lutego 2019 r. 417.105 KB
artykuł nr 53

Zawiadomienie o zwołaniu Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Załączniki:
w dniu 27 lutego 2019 r. 246.924 KB
artykuł nr 54

Zawiadomienie o zwołaniu Komisji Samorządowo-Społecznej

Załączniki:
w dniu 27 lutego 2019 r. 241.085 KB
artykuł nr 55

Informacja Wójta Gminy Ksawerów z dnia 18 lutego 2019 r.

artykuł nr 56

Zarządzenie Wójta Gminy Ksawerów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

artykuł nr 57

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ksawerów

artykuł nr 58

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetu Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Samorządowo-Społecznej

Załączniki:
w dniu 30 stycznia 2019 r. 54.272 KB
artykuł nr 59

Zawiadomienie o zwołaniu VI Sesji Rady Gminy Ksawerów

W dniu obradowania Rady Gminy Ksawerów istnieje możliwość uczestnictwa on-line za pośrednictwem kanału:

https://www.youtube.com/channel/UCUGu50tO1KBy6bPlIkO61xw/live

lub bezpośrednio na Naszej stronie:

http://www.ugminy.ksawerow.com/index.php/gmina-line/sesja-rady-gminy-ksawerow-live

Załączniki:
w dniu 30 stycznia 2019 r. 60.252 KB
artykuł nr 60

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ksawerów

artykuł nr 61

Zawiadomienie o zwołaniu V Sesji Rady Gminy Ksawerów

W dniu obradowania Rady Gminy Ksawerów istnieje możliwość uczestnictwa on-line za pośrednictwem kanału:

https://www.youtube.com/channel/UCUGu50tO1KBy6bPlIkO61xw/live

lub bezpośrednio na Naszej stronie:

http://www.ugminy.ksawerow.com/index.php/gmina-line/sesja-rady-gminy-ksawerow-live

Załączniki:
w dniu 16 stycznia 2019 r. 56.644 KB
artykuł nr 62

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Załączniki:
w dniu 16 stycznia 2019 r. 57.280 KB
artykuł nr 63

Zawiadomienie o terminie zwołania posiedzenia Komisji Samorządowo-Społecznej

Załączniki:
w dniu 16 stycznia 2019 r. 59.524 KB
artykuł nr 64

Informacja Wójta Gminy Ksawerów z dnia 7 stycznia 2019 r.