artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Ksawerów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ksawerów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

artykuł nr 2

Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy na lata 2023-2030

artykuł nr 3

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Samorządowo - Społecznej w dniu 29 marca 2023 r.

artykuł nr 4

Zawiadomienie o posiedzeniu LXII Sesji Rady Gminy Ksawerów w dniu 29 marca 2023 r.

artykuł nr 5

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu z zasobu nieruchomości Gminy Ksawerów, zlokalizowanego na parterze budynku położonego w Woli Zaradzyńskiej przy ul. mjr. Hubala 53.

Załączniki:
Informacja o wyniku przetargu 567 KB