artykuł nr 1

Zasady wypełniania oświadczeń majątkowych

artykuł nr 2

Druk oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta

artykuł nr 3

Druk oświadczenia majątkowego radnego gminy