artykuł nr 1

Wójt Gminy

Wójt Gminy Ksawerów - inż. Adam Topolski

 • Kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu jest Wójt.
 • WÓJT GMINY pełni funkcję organu wykonawczego Gminy.
 • Wójt kieruje pracą Urzędu na zasadzie jednoosobowego kierownictwa.
 • Podejmuje decyzje majątkowe dotyczące czynności zwykłego zarządu.
 • Wykonuje czynności przełożonego w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 • Przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków.
 • Wójt Gminy kieruje pracą Urzędu bezpośrednio lub przy pomocy: Sekretarza Gminy oraz Skarbnika Gminy, zgodnie z podziałem zadań i kompetencji.
 • Zastępca Wójta podejmuje czynności kierownika Urzędu w czasie nieobecności Wójta.
 • Sekretarz Gminy działa w zakresie ustalonym przez Wójta, zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, właściwe warunki jego działania, a także sprawną organizację pracy w Urzędzie.
 • Skarbnik Gminy zapewnia realizację polityki finansowej Gminy.
 • Kierownicy są odpowiedzialni za organizację pracy referatów.
 • Powierzenie zadań, o których mowa w ust. 5 następuje w drodze pisemnego upoważnienia Wójta.
 • O ile Wójt nie postanowi inaczej, do jego wyłącznej kompetencji należy:
 • reprezentowanie Gminy na zewnątrz,
 • składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem,
 • przygotowywanie projektów i wykonywanie uchwał Rady Gminy,
 • prowadzenie gospodarki finansowej Gminy,
 • udzielanie upoważnień w realizacji gospodarki finansowej Skarbnikowi Gminy i innym pracownikom,
 • udzielanie pełnomocnictw procesowych,
 • udzielanie upoważnień pracownikom,
 • pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej Gminy i sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań związanych z obronnością,
 • zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy
 • prowadzenie polityki kadrowej i płacowej,
 • zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
 • monitorowanie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.
 • Wójt kieruje pracą i bezpośrednio sprawuje nadzór nad:
 • pracą Sekretarza,
 • pracą Skarbnika,
 • pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
 • stanowiskiem ds. Kryzysowych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych,
 • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 • Gminnym Domem Kultury z Biblioteką,
 • Gminną Jednostką Wod-Kan,
 • radcami prawnymi,
 • innymi samodzielnymi stanowiskami pracy.