główna zawartość
artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ksawerów o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu "Program ochrony środowiska dla Gminy Ksawerów do roku 2022"

Załączniki:
Treść obwieszczenia 279.933 KB
artykuł nr 2

Zawiadomienie o terminie zwołania IV Sesji Rady Gminy Ksawerów

W dniu obradowania Rady Gminy Ksawerów istnieje możliwość uczestnictwa on-line za pośrednictwem kanału:

https://www.youtube.com/channel/UCUGu50tO1KBy6bPlIkO61xw/live

lub bezpośrednio na Naszej stronie:

http://www.ugminy.ksawerow.com/index.php/gmina-line/sesja-rady-gminy-ksawerow-live

Załączniki:
w dniu 19 grudnia 2018 r. 41.915 KB
artykuł nr 3

Zawiadomienie o terminie zwołania III Sesji Rady Gminy Ksawerów

Załączniki:
w dniu 12 grudnia 2018 roku 28.000 KB
artykuł nr 4

Zarządzenie Wójta Gminy Ksawerów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Ksawerów o możliwości zapoznania się z projektem "Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Ksawerów na lata 2018-2032"

artykuł nr 6

Obwieszczenie Wójta Gminy Ksawerów o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Ksawerów na lata 2018-2032"

Załączniki:
Treść obwieszczenia 636.674 KB
artykuł nr 7

Zawiadomienie o terminie zwołania II Sesji Rady Gminy Ksawerów

Załączniki:
w dniu 29 listopada 2018 r. 30.000 KB
artykuł nr 8

Zawiadomienie

artykuł nr 9

Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Sieradzu - DECYZJA

artykuł nr 10

Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie RGP.6731.1.2018

artykuł nr 11

INFORMACJA!

Załączniki:
Informacja 47.896 KB
artykuł nr 12

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej

Załączniki:
Informacja o wyniku przetargu 408.729 KB
artykuł nr 13

Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie - OBWIESZCZENIE

Załączniki:
Zawiadomienie 709.146 KB
artykuł nr 14

Zarządzenie Wójta Gminy Ksawerów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Treść zarządzenia
Załączniki:
Załącznik 341.874 KB
Załącznik do zarządzenia 308.740 KB
artykuł nr 15

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ksawerów uchwalonego uchwałą nr XXXVI/296/05 Rady Gminy Ksawerów z dnia 20 października 2005 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Załączniki:
Treść obwieszczenia 522.228 KB
artykuł nr 16

Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej

artykuł nr 17

UWAGA ! LIKWIDACJA KASY URZĘDU GMINY

UWAGA! LIKWIDACJA KASY URZĘDU GMINY
 

Wójt Gminy Ksawerów informuje, że w wyniku zmian organizacyjnych z dniem 30 czerwca 2018 r. KASA URZĘDU GMINY KSAWERÓW zostanie zlikwidowana.

W związku z tym, wpłaty gotówkowe dokonywane dotychczas w kasie Urzędu Gminy, od dnia 1 lipca 2018 r. można dokonywać w placówkach Banku Spółdzielczego PA-CO-BANK:

 • punkt kasowy w Ksawerowie, ul. Kościuszki 3h w budynku Urzędu Gminy (parter) w godzinach:
  poniedziałek 9:00- 16:30
  wtorek- czwartek 8:00- 14:30
  piątek 8:00- 13:30

 • w centrali Banku w Pabianicach, ul. Pułaskiego 8

Uwaga: od dokonywanych opłat w Banku Spółdzielczym ”PA-CO - BANK” nie będzie pobierana prowizja bankowa.

Wpłat należności budżetowych Gminy Ksawerów należy dokonywać na numery rachunków bankowych Urzędu Gminy w Ksawerowie:

 • Dochody gminy, w tym: podatki i opłaty lokalne, opłata skarbowa, czynsze, opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - nr 91 8788 0009 0023 2124 2047 0002

 • Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na indywidualne numery kont bankowych, przyporządkowane każdemu płatnikowi tej opłaty.

 • Opłaty za wnioski o udostępnienie danych osobowych - nr 37 8788 0009 0023 2124 2047 0004

WÓJT GMINY

ADAM TOPOLSKI

artykuł nr 18

Zarządzenie Wójta Gminy Ksawerów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

artykuł nr 19

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od dnia 22 czerwca 2018 roku na okres 12 miesięcy.

artykuł nr 20

Zarządzenie Wójta Gminy Ksawerów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

artykuł nr 21

Zarządzenie Wójta Gminy Ksawerów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

artykuł nr 22

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

artykuł nr 23

Zarządzenie Wójta Gminy Ksawerów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

artykuł nr 24

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno - zachodniej części miejscowości Ksawerów, gmina Ksawerów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

artykuł nr 25

Zarządzenie Wójta Gminy Ksawerów w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ksawerów

artykuł nr 26

Obwieszczenie Wójta Gminy Ksawerów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Ksawerów

artykuł nr 27

Zarządzenie Wójta Gminy Ksawerów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

artykuł nr 28

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Załączniki:
Treść obwieszczenia 351.920 KB
artykuł nr 29

Terminy przeprowadzenia i kryteria rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ksawerów.

artykuł nr 30

Terminy przeprowadzenia i kryteria rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ksawerów

artykuł nr 31

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Ksawerów na lata 2018-2020

Zarządzenie Wójta Gminy Ksawerów w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Ksawerów na lata 2018-2020