główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN180380
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ39435
Odwiedziny Poszczególnych Działów
URZĄD GMINY
   Kierownictwo Urzędu 2368
   Organizacja Urzędu 3455
   Rejestry 824
ORGANY GMINY
   Wójt Gminy 980
   Rada Gminy 1362
     Kadencja 2018 - 2023 141
    ›    Skład Rady 94
     Kadencja 2014-2018 875
    ›    Skład Rady 685
    ›    Komisje Rady 555
    ›    Interpelacje Radnych 346
   Jednostki pomocnicze (sołectwa) 697
     Sołectwo Ksawerów-Zachód 263
     Sołectwo Ksawerów-Wschód 196
     Sołectwo Ksawerów-Północ 178
     Sołectwo Ksawerów-Południe 206
     Sołectwo Nowa Gadka 213
     Sołectwo Wola Zaradzyńska 218
PRAWO LOKALNE
   Transmisja sesji online 15
   Statut 413
   Zarządzenia Wójta Gminy 1874
     Rok 2018 1175
     Rok 2017 1502
   Projekty uchwał 967
     Kadencja 2018-2023 42
    ›    Rok 2018 46
     Rok 2018 632
     Rok 2017 487
    ›    Sesja XLIII 200
    ›    Sesja XLIV 215
    ›    Sesja XLV 170
    ›    Sesja XLVI 134
    ›    Sesja XLVII 135
    ›    Sesja XLVIII 160
    ›    Sesja XLIX 110
    ›    Sesja L 124
    ›    Sesja LI 119
    ›    Sesja LII 240
    ›    Sesja LIII 82
    ›    Sesja LIV 126
    ›    Sesja LV 105
    ›    Sesja LVI 118
    ›    Sesja LVII 152
    ›    Sesja LVIII 74
   Uchwały 2151
     Kadencja 2018-2023 68
    ›    Rok 2018 82
     Rok 2018 967
    ›    Sesja LXI 215
    ›    Sesja LXII 150
    ›    Sesja LX 160
    ›    Sesja LIX 217
    ›    Sesja LXIII 192
    ›    Sesja LXIV 94
    ›    Sesja LXV 144
    ›    Sesja LXVI 132
    ›    Sesja LXVII 186
    ›    Sesja LXVIII 169
    ›    Sesja LXIX 257
    ›    Sesja LXX 446
    ›    Sesja LXXI 54
    ›    Sesja LXXII 154
    ›    Sesja LXXI 55
     Rok 2017 2508
   Protokoły 588
     Kadencja 2018-2023 7
    ›    Rok 2018 5
     Rok 2018 166
     Rok 2017 133
   Plany, Programy i Strategie 1878
DLA INTERESANTA
   Skrzynka Podawcza 326
   Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 547
   Formularze i wnioski 1323
     Dowody osobiste 185
     Podatki 415
     Gospodarka odpadami 268
     Ochrona Środowiska, Rolnictwo, Zwierzęta 393
     Gospodarka gruntami 235
     Planowanie przestrzenne 482
     Sprawy lokalowe, Utrzymanie czystości i porządku 248
    ›    Sprawy lokalowe 169
    ›    Utrzymanie czystości i porządku 146
     Drogi 347
     Działalność gospodarcza 291
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Zamówienia publiczne poniżej 30 tys euro 8595
     Rok 2018 15981
     Rok 2017 9072
   Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro 8928
     Rok 2018 18457
     Rok 2017 12150
   Roczny plan zamówień publicznych 1201
FINANSE GMINY
   Budżet 816
   Wieloletnia Prognoza Finansowa 344
   Opinie RIO 295
     2018 rok 149
     2017 rok 175
     2016 rok 89
   Sprawozdania 452
     2018 rok 242
     2017 rok 291
     2016 rok 202
   Wykazy udostępnione do publicznej wiadomości 254
     Wykaz z art. 37 ust.1 pkt.2 lit. g) ustawy o finansach publicznych - udzielona pomoc publiczna 257
    ›    2016 rok 110
    ›    2017 rok 161
    ›    2018 rok 78
     Wykaz z art.37 ust.1 pkt.2 lit. f)ustawy o finansach publicznych - ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty 154
    ›    2017 rok 122
    ›    2016 rok 71
    ›    2018 rok 94
PODATKI I OPŁATY LOKALNE
   Podatek od środków transportowych 371
   Podatek od nieruchomości 1462
   Podatek rolny 389
   Podatek leśny 182
   Opłata za wodę i ścieki 535
GOSPODARKA ODPADAMI
   Odpady komunalne 1545
     Uchwały 374
     Informacje o odpadach 1032
    ›    Segregacja odpadów 601
    ›    Harmonogram wywozu 3260
    ›    Miejsce zagospodarowania odpadów 276
    ›    Analiza stanu gospodarki odpadami 157
    ›    Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę 142
    ›    Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 213
    ›    Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 591
     Ewidencja wpisów do rejestru działalności regulowanej 190
     Opłaty za śmieci 875
     Zwolnienia w opłacie 210
   Nieczystości ciekłe 331
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
   Ogłoszenia o konkursie 367
     Rok 2019 7
     Rok 2018 8231
     Rok 2017 6711
   Program współpracy 217
     Rok 2019 9
     Rok 2018 104
     Rok 2017 110
   Konsultacje 232
     Dokumenty 39
   Rejestr stowarzyszeń 219
PRACA
   Rok 2017/2018 3716
WYBORY
   Urzędnik wyborczy 441
   Wybory samorządowe 2018 rok 6021
INFORMACJA PUBLICZNA
   Zasady udzielania informacji publicznej 245
   Wnioski 253
PETYCJE
   2018 88
   2017 489
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
   Druki 297
   Radni 968
     2018 rok 722
     2017 rok 927
   Wójt Gminy 969
     2018 rok 485
     2017 rok 768
   Zastępca Wójta 491
     2018 rok 269
     2017 rok 291
   Sekretarz Gminy 546
     2018 rok 196
     2017 rok 356
   Skarbnik Gminy 400
     2018 rok 114
     2017 rok 243
   Kierownicy jednostek organizacyjnych 817
     2018 rok 520
     2017 rok 824
   Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta 587
     2018 rok 238
     2017 rok 530
OGŁOSZENIA/AKTUALNOŚCI
   2018 3500
   2017 3867
OŚWIATA
   Podstawowe kwoty dotacji 402
     2018 rok 189
     2017 rok 211
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   Inspektor Ochrony Danych 13
   Klauzule informacyjne 105
INNE
   Jednostki organizacyjne gminy 915
   Kontrole 239
   Archiwalna strona BIP 450
   Redakcja Biuletynu 330