główna zawartość
artykuł nr 1

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Ksawerów

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w URZĘDZIE GMINY KSAWERÓW

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina KsawerówWójt Gminy Ksawerów, ul. Kosciuszki 3h, 95-054 Ksawerów

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Ksawerów możliwy jest pod adresem email: odo@ksawerow.com

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994), a także na podstawie szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych, na podstawie zawartych umów, oraz udzielonych zgód.

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

 2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora;

 3. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;

 4. w pozostałych przypadkach – na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 1. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych umowy powierzenia danych do przetwarzania.

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami określonymi w przepisach prawa.

 3. Posiada Pani/Pan prawo z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sporostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 4. Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora.

 6. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 8. Pani/Pana dane nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

   

 

 

artykuł nr 2

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

artykuł nr 3

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

artykuł nr 4

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności