główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ksawerów uchwalonego uchwałą nr XXXVI/296/05 Rady Gminy Ksawerów z dnia 20 października 2005r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

artykuł nr 2

Zarządzenie Wójta Gminy Ksawerów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użyczenie

artykuł nr 3

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ksawerów uchwalonego uchwałą nr XXXVI/296/05 Rady Gminy Ksawerów z dnia 20 października 2005r. wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

Załączniki:
Treść obwieszczenia 552.595 KB
artykuł nr 4

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 listopada 2017 r. Urząd Gminy Ksawerów będzie nieczynny w zamian za Narodowe Święto Niepodległości przypadające na dzień 11 listopada 2017 r.

artykuł nr 5

Komunikat ARiMR

Załączniki:
Treść komunikatu 26.928 KB
artykuł nr 6

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektuzmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ksawerów uchwalonego uchwałą nr XXXVI/296/05 Rady Gminy Ksawerów z dnia 20 października 2005r.

Załączniki:
Treść Obwieszczenia 29.292 KB
artykuł nr 7

Zarządzenie Wójta Gminy Ksawerów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

artykuł nr 8

Obwieszczenie Wójta Gminy Ksawerów o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie informujące o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Program Rewitalizacji dla Gminy Ksawerów

artykuł nr 9

Zarządzenie Wójta Gminy Ksawerów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

artykuł nr 10

Zarządzenie Wójta Gminy Ksawerów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

artykuł nr 11

Zarządzenie Wójta Gminy Ksawerów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

artykuł nr 12

Konsultacje społeczne Programu Rewitalizacji dla Gminy Ksawerów na lata 2017 - 2024

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych Programu Rewitalizacji dla Gminy Ksawerów w dniach 14-20 lipca 2017 r.

artykuł nr 13

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północno - zachodniej i zachodniej części miejscowości Ksawerów, gmina Ksawerów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

artykuł nr 14

Zarządzenie Wójta Gminy Ksaweróww sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

artykuł nr 15

Obwieszczenie Wójta Gminy Ksawerów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ksawerów

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ksawerów zostanie udostępnione do publicznego wglądu w dniach od 24 maja 2017 r. do 23 czerwca 2017 r.

załączniki graficzne są dostępne na stronie (pod adresem http://gmina.ksawerow.com/)

artykuł nr 16

Informacja dotycząca Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Ksawerów

Gmina Ksawerów zawiadamia, że z dniem 6 maja 2017 r. weszły w życie dwa akty regulujące sprawy zabytków na terenie Gminy Ksawerów.

artykuł nr 17

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno - zachodniej części miejscowości Ksawerów, gmina Ksawerów

artykuł nr 18

Konsultacje społeczne obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Ksawerów

artykuł nr 19

Informacja wójta gminy Ksawerów z rozliczenia dotacji

artykuł nr 20

Obwieszczenie Wójta Gminy Ksawerów o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie informujące o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ksawerów"

artykuł nr 21

Terminy przeprowadzenia i kryteria rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ksawerów

artykuł nr 22

Terminy przeprowadzenia i kryteria rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ksawerów

artykuł nr 23

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od dnia 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

artykuł nr 24

Informacja w sprawie systemu powiadamiania w formie sms o terminach płatności lub powstaniu zaległości

Urząd Gminy Ksawerów informuje, że tworzony jest SMS-owy system informowania zobowiązanych o terminach płatności lub powstaniu zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych.

Każda osoba, która podała w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w informacji IN-1 w sprawie podatku od nieruchomości - numer telefonu kontaktowego (komórkowego), będzie otrzymywać po uruchomieniu systemu krótkie wiadomości tekstowe (SMS-y) przypominające o terminach płatności, bądź informujące o wystąpieniu zaległości.

W przypadku gdy zobowiązany ureguluje zaległość w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości tekstowej (SMS-a), uniknie kosztów upomnienia.

W związku z powyższym, o kontakt proszeni są wszyscy zainteresowani, którzy dotychczas nie podali numeru telefonu kontaktowego, a chcą otrzymywać stosowne powiadomienia oraz ci, którzy podali swój numer telefonu, a nie chcą korzystać z takiej formy powiadomień.

Kontaktować należy się poprzez złożenie w Urzędzie Gminy Ksawerów (pokój Nr 402, 403 - IV piętro, sekretariat – II piętro) stosownego pisma (zgoda w załączeniu) bądź przesłanie informacji na adres skrzynki poczty elektronicznej: podatki@ksawerow.com lub dochodowygo@ksawerow.com

REFERAT DOCHODÓW
 

Numery telefonów kontaktowych: 
42 213 – 80 – 34
42 213 – 80 – 50 wew. 33

Druk można pobrać również na stronie internetowej:
www.ksawerow.4bip.pl - zakładka dla interesanta-formularze i wnioski