artykuł nr 1

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ksawerów na lata 2020-2034"

artykuł nr 2

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 16.12.2019 r. znak:RGP.6331.3.2017 w sprawie naruszenia stosunków wodnych

artykuł nr 3

Zarządzenie Wójta Gminy Ksawerów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

artykuł nr 4

Zarządzenie Wójta Gminy Ksawerów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użyczenie

artykuł nr 5

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Ksawerów położonego w rejonie ulic Łódzkiej, Pocztowej i Handlowej