artykuł nr 1

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od dnia 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.